Q
Jak się rozwieść?
AW Polsce wyłącznie Sąd upoważniony jest do rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Zgoda drugiego małżonka na rozwód ułatwia postępowanie i powoduje, że jest ono mniej stresujące i krótsze. Brak takiej zgody nie oznacza jednak, że nie można uzyskać oczekiwanego rozwiązania. W czasie sprawy rozwodowej, oprócz skupiania się na okolicznościach dotyczących pożycia małżeńskiego stron, roztrząsane są również inne kwestie, zwłaszcza władza rodzicielska nad wspólnymi ich dziećmi i kontakty z nimi oraz alimenty.
Q
Czy mam wpływ na przebieg rozwodu?
APoza oczywistym wpływem na przebieg procesu, jaki ma każda strona postępowania , rozwodzący się małżonkowie mogą negocjować swoją sytuację, w tym kwestie związane z dziećmi i majątkiem poza procesem i gotowe propozycje przedstawiać sądowi. Jeśli sąd uzna, że propozycje małżonków są zgodne z prawem to uwzględnia je, kiedy wydaje wyrok. Takie podejście do rozwodu powoduje, że jest on krótszy, mniej dotkliwy i otwierający małżonkom szersze pole decyzji o ich dalszym losie.
Q
Czy w czasie rozwodu mogę podzielić się majątkiem?
ATak, ale tylko wtedy, kiedy istnieje zgoda dwóch stron w zakresie tego, co wchodzi w skład wspólnego majątku rozwodzących się małżonków i jak majątkiem tym chcą się oni podzielić. Jeśli takiego porozumienia pomiędzy nimi nie ma, to sąd rozwodowy nie dokona podziału i małżonkowie będą musieli albo zgodnie podzielić się majątkiem sami, już po zakończeniu rozwodu, albo udać się do sądu cywilnego.
Q
Czy rozwód jest drogi ?
AKoszty przeprowadzenia rozwodu są różne i wynikają z zakresu żądań stawianych przez rozwodzących się małżonków przed oraz w toku procesu. Proces rozwodowy jest droższy wtedy, kiedy strony nie są gotowe do kompromisu i prezentują skrajnie odmienne oczekiwania.
Q
Jak uzyskać alimenty ?
ARoszczenie alimentacyjne ma swoje źródło w przepisach prawa rodzinnego. Najczęściej z żądaniem alimentów występuje dziecko przeciwko rodzicowi, małżonek przeciwko drugiemu małżonkowi oraz rodzic przeciwko dziecku. Jeśli pomiędzy tymi osobami nie ma zgody odnośnie wysokości alimentów, a czasami samej zasadności żądania – orzeka o nim sąd po przeprowadzeniu procesu. W przypadku każdego z tych żądań sąd bierze pod uwagę to, czy roszczenie alimentacyjne jest uzasadnione usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego i możliwościami zarobkowo-majątkowymi zobowiązanego.
Nie występuje żadna granica wieku osoby uprawnionej, która powoduje automatyczne wygaśnięcie jej roszczenia alimentacyjnego – co dotyczy zwłaszcza relacji alimentacyjnych rodzice i dzieci i co często jest mylnie rozumiane.
Q
Czym różni się rozwód od separacji ?
AMałżonkowie mają wybór i mogą zwrócić się do sądu z żądaniem separacji, zamiast z żądaniem rozwodu, wtedy kiedy są przekonani, że istnieje szansa na powrót do wspólnego pożycia w przyszłości. Jeżeli oboje małżonkowie chcą, aby sąd orzekł separację to postępowanie w tym zakresie jest mniej dotkliwe w porównaniu do postępowania o rozwód. Sąd – tak jak i w przypadku rozwodu – w sprawie o separację decyduje o losach dzieci stron, w tym o opiece nad nimi i alimentach.
Q
Co mam zrobić kiedy stałem się ofiarą przestępstwa?
APierwsze kroki zawsze skierować należy na policję i tam złożyć stosowne zeznanie. Można napisać pismo i zwyczajnie wysłać je do policji lub do prokuratury, albo złożyć osobiście. Służby te samodzielnie skorygują ewentualne nieprawidłowości związane z brakiem wiedzy osoby pokrzywdzonej . Pomogą, pouczą oraz pokierują ofiarę w taki sposób, aby jej prawa były zabezpieczone.
Q
Jak mam się zachować, jeśli zostałem oskarżony o popełnienie przestępstwa?
ABronić się mimo, że istnieje domniemanie niewinności i że przepisy procesowe pozwalają oskarżonemu nie robić nic. Obrona taka to nie tylko i nie zawsze przekonywanie do tego, że jestem niewinny, ale także do tego, że nie zasługuję na karę danego rodzaju lub danej wysokości. Czasami w efekcie obrony można skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania lub odstąpienia pod ukarania.
Q
Jak uzyskać odszkodowanie?
ANajpierw zawsze najlepiej wystosować swoje żądanie do osoby lub podmiotu, który uważamy za odpowiedzialny za wyrządzoną nam szkodę. W żądaniu tym krótko i rzeczowo trzeba opisać jaka jest to szkoda i z czego ona wynika oraz dlaczego pismo kieruję właśnie do tego adresata. Czasami to okazuje się zupełnie wystraczające. Jeśli nie pomoże należy zwrócić się do sądu cywilnego z pozwem o zapłatę lub z żądaniem innego sposobu naprawienia szkody i oczywiście przekonać sąd do swojego żądania. Ryzyko procesu, w tym utraty kosztów dochodzenia swoich racji odszkodowawczych ponosi poszkodowany.
Q
Jestem rolnikiem i ARMiR nie chce wypłacić mi dopłat ?
AO odmowie przyznania dopłat, bez względu na ich źródło, agencja decyduje w formie decyzji. Sąd one skomplikowane i często niezrozumiałe, bo pisane przy użyciu specjalnych programów, zawsze jednak warto sprawdzić swoje obowiązki umowne i zweryfikować z nimi wydane przez agencję decyzje.
Q
Czy mogę odwołać się od decyzji Agencji?
ADecyzje agencji nie są ani ostateczne, ani prawomocne. Rolnik ma prawo je kwestionować i skarżyć, pamiętając, że terminy na wnoszenie środków odwoławczych są krótkie i niestety z zasady sztywne. W odwołaniu warto zaoferować dowody przeczące twierdzeniom agencji, nie poprzestając tylko na zwykłej polemice z jej decyzją.
Q
Czy przedsiębiorca powinien mieć prawnika?
AJest to zdecydowanie korzystne. Stopień skomplikowania prawa i dynamika życia gospodarczego nawet małemu przedsiębiorcy utrudnia pracę. Poza tym zagrożenia związane z nieznajomością przepisów prawa są duże, gdyż od przedsiębiorcy to prawo właśnie wymaga i oczekuje ponadprzeciętnej świadomości i profesjonalizmu. Stała opieka prawnika chroni przedsiębiorcę przed stratami oraz powoduje, że poczucie jego bezpieczeństwa oraz pewności zdecydowanie wzrasta.
Q
Po co mi adwokat?
AKorzystanie z profesjonalnej pomocy adwokata rzadko jest obowiązkowe. Tylko niekiedy prawo tego wymaga. Zawsze jednak pomoc zawodowego prawnika ułatwia dojście do celu oraz redukuje stres i poczucie niepewności. Trzeba pamiętać, że adwokat nie odpowiada za wynika sprawy. Nie może zapewniać, że na „sto procent” ją wygra. Jeśli tak mówi zaleca się dużą ostrożność. Adwokat powinien być jednak bardzo staranny i czynić dla swojego klienta maksymalny wysiłek. Taka postawa prawnika, który pomaga klientowi rozwiązać problem i przetrwać trudne momenty gwarantuje, że wszystko czego prawo od niego oczekuje będzie wykonane.
Q
Czy muszę iść do sądu?
ARozwiązywanie problemów przed sądem powinno być ostatecznością. Jest wiele sposobów, aby uniknąć tego, co zawsze związane jest z procesami sądowymi, a więc przede wszystkim kosztów postępowania i stresu wynikającego z konfrontacji przez obliczem sądu. Warto podjąć negocjacje przedsądowe, samodzielnie lub przy pomocy fachowców. Należą do nich mediatorzy oraz adwokaci, którzy w ramach swoich kompetencji potrafią i prowadzą rokowania pozasądowe oraz pomagają zawrzeć ugodę. Są sprawy, które muszą trafić przed sąd, ale jest ich znacznie mniej.
Q
Jak uzyskać alimenty ?
ARoszczenie alimentacyjne ma swoje źródło w przepisach prawa rodzinnego. Najczęściej z żądaniem alimentów występuje dziecko przeciwko rodzicowi, małżonek przeciwko drugiemu małżonkowi oraz rodzic przeciwko dziecku. Jeśli pomiędzy tymi osobami nie ma zgody odnośnie wysokości alimentów, a czasami samej zasadności żądania – orzeka o nim sąd po przeprowadzeniu procesu. W przypadku każdego z tych żądań sąd bierze pod uwagę to, czy roszczenie alimentacyjne jest uzasadnione usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego i możliwościami zarobkowo-majątkowymi zobowiązanego.
Nie występuje żadna granica wieku osoby uprawnionej, która powoduje automatyczne wygaśnięcie jej roszczenia alimentacyjnego – co dotyczy zwłaszcza relacji alimentacyjnych rodzice i dzieci i co często jest mylnie rozumiane.

TWOJE PYTANIE

    – OR –